Fantastiska idéer #7 ×

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

Den nya Lagen om allmänna vattentjänster saknade en tydlig definition om vad som i 6§ talades om som ”större sammanhängande bebyggelse”. Begreppet diskuteras fortfarande, men utifrån befintliga domstolsutslag kan man skapa en förenklad bild. Om 30 fastigheter ligger nära varandra anses de bilda ett större sammanhang, men även områden med färre fastigheter kan vara aktuella för allmänt VA för att värna människors hälsa eller miljön. 

– Vi funderade kring detta och fick en idé om att detta borde kunna visualiseras på en karta, säger Kristina Berlin på WSP i Karlskrona. 

– Vi valde att utgå från adressplatser istället för fastigheter. Det stämmer bättre med verkligheten eftersom vi får med arrendetomter och
på landsbygden kan dessutom fastighetens tyngdpunkt ligga långt från det verkliga boendet, fortsätter Kristina. Vi ville helt enkelt utgå från en punkt där någon kan tänkas ha behov av vattentjänster. 

Kring varje adressplats ritas en grön cirkelyta. Cirklar som överlappar varandra omformas till en hel figur, en ”barbapappa”, och när tillräckligt många adressplatser finns inom samma figur så ändras färgen från grön (<19) till gul (20-29) och slutligen röd (30<). Genom att jobba med flera cirkelradier kan man jämföra och värdera olika områden ur aspekten sammanhängande bebyggelse. 

Kartorna användes ursprungligen som underlag vid uppdatering av verksamhets-områden, men har även använts till den kommunala VA-planeringen. Det ger en snabb bild av vilka områden som behöver utredas vidare och hjälper kommunen att vara konsekvent i sin bedömning.

– Vi har även fått återkoppling från kommunernas miljökontor som uppskattar kartan där man enkelt ser om den berörda fastigheten kan vara aktuell för allmänt VA eller inte, säger Kristina. 

Idag har ett tiotal kommuner analyserat sammanhängande bebyggelse med vår enkla metod. En verkligt god idé som har gett ett fantastiskt resultat. 

 

Idag har ett tiotal kommuner analyserat sammanhängande bebyggelse med vår enkla metod. En verkligt god idé som har gett ett fantastiskt resultat. 

Läs mer om Kommuner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer