Fantastiska idéer #7 ×

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

Den nya Lagen om allmänna vattentjänster saknade en tydlig definition om vad som i 6§ talades om som ”större sammanhängande bebyggelse”. Begreppet diskuteras fortfarande, men utifrån befintliga domstolsutslag kan man skapa en förenklad bild. Om 30 fastigheter ligger nära varandra anses de bilda ett större sammanhang, men även områden med färre fastigheter kan vara aktuella för allmänt VA för att värna människors hälsa eller miljön. 

– Vi funderade kring detta och fick en idé om att detta borde kunna visualiseras på en karta, säger Kristina Berlin på WSP i Karlskrona. 

– Vi valde att utgå från adressplatser istället för fastigheter. Det stämmer bättre med verkligheten eftersom vi får med arrendetomter och
på landsbygden kan dessutom fastighetens tyngdpunkt ligga långt från det verkliga boendet, fortsätter Kristina. Vi ville helt enkelt utgå från en punkt där någon kan tänkas ha behov av vattentjänster. 

Kring varje adressplats ritas en grön cirkelyta. Cirklar som överlappar varandra omformas till en hel figur, en ”barbapappa”, och när tillräckligt många adressplatser finns inom samma figur så ändras färgen från grön (<19) till gul (20-29) och slutligen röd (30<). Genom att jobba med flera cirkelradier kan man jämföra och värdera olika områden ur aspekten sammanhängande bebyggelse. 

Kartorna användes ursprungligen som underlag vid uppdatering av verksamhets-områden, men har även använts till den kommunala VA-planeringen. Det ger en snabb bild av vilka områden som behöver utredas vidare och hjälper kommunen att vara konsekvent i sin bedömning.

– Vi har även fått återkoppling från kommunernas miljökontor som uppskattar kartan där man enkelt ser om den berörda fastigheten kan vara aktuell för allmänt VA eller inte, säger Kristina. 

Idag har ett tiotal kommuner analyserat sammanhängande bebyggelse med vår enkla metod. En verkligt god idé som har gett ett fantastiskt resultat. 

 

Idag har ett tiotal kommuner analyserat sammanhängande bebyggelse med vår enkla metod. En verkligt god idé som har gett ett fantastiskt resultat. 

Läs mer om Kommuner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

Visa alla idéer