Fantastiska idéer #12 ×

Bron som inte gick över ån efter vatten

När Trafikverket skulle bygga en provisorisk gångbro vid Gamlestadens Station fick Torbjörn Eriksson en lika enkel som briljant idé – varför inte återanvända en befintlig bro istället?

Torbjörn Eriksson, projekt- och byggledare på WSP, var inhyrd till Trafikverket under byggnationen av en helt ny tågstation i Gamlestaden i Göteborg – Gamlestadens Station. Då projektet i ett skede började få brist på pengar, beslutades bland annat att en provisorisk gångbro skulle konstrueras och byggas för att fungera som snöröjnings- samt utrymningsväg från en av tågperrongerna.

När Torbjörn fick se planerna på den nya brokonstruktionen hajade han till och drog i nödbromsen:

– Jag hade hört talas om att det fanns ett antal överblivna gångbroar i ”Bana väg i väst”-projektet, och jag misstänkte att någon av dem kanske skulle kunna passa för de behov vi hade vid Gamlestadens Station. Jag tänkte att det skulle ju kännas som ett väldigt resursslöseri att bygga något helt nytt, istället för att utnyttja möjligheten att återanvända något befintligt. Speciellt eftersom det bara handlade om en provisorisk lösning.

Torbjörn åkte personligen upp och tittade på de upplagda gångbroarna, ett par mil norr om arbetsplatsen i ”Bana väg i väst” där de ursprungligen hade använts, och konstaterade att hans idé nog skulle kunna fungera. Han sålde in tanken i projektet – och efter viss kapning, objektsanpassning och transport kunde en av broarna läggas på plats vid perrongen på Gamlestadens station. 

– Att konstruera en ny provisorisk bro skulle ha kostat omkring 2–3 miljoner. Med min lösning landade vi på en totalkostnad på cirka 70 000, säger Torbjörn stolt.

Idag har bron legat på plats och fungerat fläckfritt i cirka fem år, och av allt att döma kommer den sannolikt att ligga kvar en tid till.

Läs mer om Järnvägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
International Rail Director
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

Visa alla idéer