Fantastiska idéer #22 ×

Klimatlättnad för infrastrukturen

Att bygga klimatsmarta hus och minimera energianvändningen är numera en självklarhet på fastighetssidan. Men när det gäller infrastrukturen har klimatfrågan hittills mest handlat om trafiken, om bränsle och sättet att köra. Stefan Uppenberg och Andreas Asker kände att det var hög tid att titta på material och produktionssätt i anläggningsbranschen. Idag finns verktyg för att hålla koll på miljöbelastningen.

– Jag fick idén för flera år sedan när jag jobbade på Botniabanan, säger Stefan. Då fanns engelska hjälpmedel att tillgå för att miljöcertifiera anläggningsprojekt. Jag tyckte det var angeläget att vi i Sverige också fick upp ögonen för miljöfrågorna vid väg- och järnvägsbyggen och åkte därför till London och utbildade mig i klassningssystemet CEEQUAL. Stefan blev Sveriges första CEEQUAL-assessor och väl hemma igen började han på WSP där han fick möjlighet att fortsätta utveckla metoder och arbetssätt för att minska anläggningsprojektens miljöpåverkan.

Tillsammans med kollegor på WSP och Trafikverkets klimatsamordnare har Stefan och Andreas nu tagit fram ett användbart verktyg som ger en helhetsbild av hela kedjan från planering till färdigt bygge. Genom att utgå från mängdberäkningar i kostnadskalkylen räknar verktyget fram årlig koldioxidbelastning för hela anläggningen. Modellen tar också hänsyn till hur mycket energi som krävs för framställning av material som betong och stål.

När man tydligt ser klimatbelastningen för olika delar av projektet är det ofta enkelt att se var man ska sätta in förbättringsåtgärder för att få så stora klimatvinster som möjligt. Med hjälp av klimatverktyget ser man också kopplingen till kostnader.   Det lönar sig att tänka klimatsmart om man ser det i ett större perspektiv. Trafikverket har nu använt klimatkalkyler som hjälpmedel vid Förbifart Stockholm och för Västlänken.  De har också infört nya riktlinjer om att klimatkalkyler ska genomföras i alla projekt över 50 Mkr.

– Vi fortsätter utveckla verktyget och är mycket glada över det ökade intresse som finns idag för att minska klimatpåverkan i infrastrukturprojekt, säger Stefan.

Läs mer om Järnvägar, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

Visa alla idéer