Fantastiska idéer #16 ×

Lönsamma sanningar om energi

En vanlig uppgift för många av WSPs konsulter är att göra energikartläggningar och hjälpa kunderna att räkna ut hur lönsamma olika energiprojekt kan bli. Det vanligaste tillvägagångssättet i hela branschen är att vid sådana beräkningar använda ett fast pris per kWh. Ett enkelt sätt som dock inte stämmer med verkligheten insåg Jenny Wahl och hennes kollega Jens Åkesson.

– Det kan bli alldeles fel om man inte tar hänsyn till hur energileverantörens avtal ser ur, säger Jenny. När det gäller fjärrvärme tillämpas ofta säsongstaxor där både effekt och energi varierar över året. Energin är billigare på sommaren och betydligt dyrare på vintern. Detta påverkar i hög grad våra lönsamhetsbedömningar. Till exempel visar det sig att tilläggsisolering, värmeåtervinning och ventilation i själva verket blir mycket mer lönsamma än vad som framkommer vid beräkning med fasta priser över året.

Nu har Jenny och Jens tagit fram ett verktyg som följer kundens avtal och räknar fram energipriset timme för timme.

Modellen som gör lönsamhetsberäkningarna utifrån gällande avtal har nu använts i flera uppdrag. Jenny och Jens har fått stort gensvar från kunderna som uppskattar att få ekonomin presenterad på ett nytt och kunnigt sätt från konsulter som vågar tänka i nya banor.

 

Energin är billigare på sommaren och betydligt dyrare på vintern

Läs mer om Energisektorn på wspgroup.se

Kontaktperson: Eva Nilsson
Director Industry and Energy
+46 10 7226331, eva.nilsson@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

Visa alla idéer