Fantastiska idéer #10 ×

Lösningen för ökad produktivitet fanns i luften

När nya vägar och järnvägar ska anläggas är det viktigt att det finns mätpunkter att referera till. Traditionellt används fysiskt markerade punkter men idag används mer och mer satellitbaserad positioneringsteknik av projektörer och entreprenörer. En utmaning uppstår i stora projekt och storstadsregioner, då var aktör etablerar egna system för positionering för sitt eget behov. När Trafikverket skulle dra igång projektet Bana Väg i Väst med dubbelspårig järnväg och en fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan, skapades ett pilotprojekt för en ny typ av positioneringssystem.

Johan Vium Andersson är teknisk doktor i geodesi och här fick han chansen att genomföra ett forskningsprojekt kring ett stomnät i luften. Johan och hans samarbetspartners inom Trafikverket,  KTH och Chalmers tog fram ett koncept som kallas Pa-NRTK, Projektanpassat Nätverks-RTK, som baseras på de globala satelitnavigeringssystemen (GNSS).  Syftet var att skapa förutsättningarna för rationell produktion baserat på en kombination av modellbaserad projektering och maskinstyrning genom att upprätta en gemensam bas för positionering. Genom att etablera ett antal fast monterade GNSS-mottagare i anslutning till projektområdet fick man säkra mätpunkter i plan och höjd. Den nationella skalbarheten löstes genom att utgå från Lantmäteriets SWEPOS-system. 

– Det är en självklarhet att använda digitala modeller och BIM idag, säger Johan. Här har vi kopplat modellen till verkligheten och nått mycket lyckade resultat. Pilotprojektet visade att man sparade mycket pengar och att man också minskade miljöpåverkan genom att maskinparken kunde användas 30 procent effektivare med hjälp av digital modellstyrning. Kostnaderna minskade med 60 procent jämfört med manuell utsättning. 

 

– Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi tagit tekniken till dess yttersta spets, säger Johan. Vi har höjt kunskapsnivån hos alla aktörer i projekten, hjälpt dem att se helheten i projektets utmaningar och löst dem på ett kreativt sätt. Pa-NRTK har efter Bana Väg i Väst också använts i Marieholmsförbindelsen, Västlänken och Förbifart Stockholm.  Nu etableras modellen även för Ostlänken och för en ny stambana på sträckan Göteborg-Borås. 

I pilotprojektet ökade produktiviteten i alla projektfaser genom kortare ledtider och automatisering av byggprocessen. Johan Vium Andersson menar att hela samhället kan göra stora vinster genom att använda gemensamma positioneringssystem.

Det är en självklarhet att använda digitala modeller och BIM idag

Läs mer om Järnvägar, Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

# 7

”Barbapappor” förenklar Vattentjänstlagen

År 2006 kom Lagen om allmänna vattentjänster och i 6§ beskrivs kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. Enkelt uttryckt: Om tillräckligt många bor nära varandra så har kommunen ansvar för dricks-, spill och dagvatten.

Visa alla idéer