Fantastiska idéer #9 ×

Rätt köl på lastbilar

Feldoserade kurvor är orsaken till många av de 650 vältolyckor som varje år sker med tyngre fordon i Sverige. Med rätt åtgärder skulle många av dessa kunna undvikas, visar ny forskning under ledning av Johan Granlund, vägexpert vid WSP.

I Sverige sker omkring två vältolyckor om dagen (650 per år) med tunga fordon, och faktum är dessutom att just vältolyckor är den vanligaste orsaken till personskador bland lastbilsförare och busspassagerare. Trots att orsaken till merparten av olyckorna är något så enkelt och konkret som feldoserade kurvor, så visar forskning att svenska vägar ofta inte alls är utformade med hänsyn till tunga och höga fordon.

 Johan Granlund, vägexpert på WSP, har forskat i ämnet:

– Ända sedan 20- och 30-talet har mallen vid utformandet av vägar och kurvor varit personbilar med låg tyngdpunkt nära vägbanan, och vägkurvor har utformats helt utan hänsyn till nyckelfaktorer för stabilitet hos höga tunga bussar, lastbilar och lastbilssläp. Dagens anvisningar underskattar tunga fordons behov av stort tvärfall i horisontalkurva, och bygger på en modell där vältrisk för fordon med hög tyngdpunkt överhuvudtaget inte beaktas.

Enkla lösningar på ett välkänt problem

Bland yrkesförare finns sedan läng en utbredd uppfattning att farliga och feldoserade kurvor är vanligt förekommande ute på vägarna. Tack vare de nya forskningsresultaten kan man nu dels bekräfta chaufförernas farhågor, och även presentera lösningar som kan minska problemen.

– Det finns flera enkla men samtidigt effektiva åtgärder som kan minska den här typen av olyckor drastiskt, förklarar Johan Granlund. Typlösningen är att vägbanan i kurvor och ramper ges ökat tvärfall jämfört med dagens praxis, dels genom att omarbeta vägregler för riktigare projektering av vägens tvärfall i nya kurvor, och dels genom att helt enkelt bygga om befintliga. Till dess att de farliga kurvorna rättats till bör de dessutom förses med skylt som via symbol varnar för vältrisk med tunga fordon samt ger radarstyrd varning vid för hög fart.

Johan Granlunds forskningsrapport ska nu granskas och utvärderas på Trafikverket. Och med rätt åtgärder hoppas man kunna undvika många av de olyckor som än så länge sker dagligen på våra vägar runtom i landet.

Läs mer om Vägar på wspgroup.se

Kontaktperson: Niklas Sörensen
Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad
+46 10 7228406, niklas.sorensen@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

Visa alla idéer