Fantastiska idéer #13 ×

Vad kostar en fotosyntes?

Det ekonomiska värdet av en park, ett vattendrag, ett trädbestånd eller en sjö går att räkna på i kronor och ören. Gerda Kinell vet precis hur man gör.

Ekosystemtjänster är en term för naturliga processer och samband i ekologiska system som gynnar människor; funktioner som bidrar till att förbättra eller bibehålla människors livsvillkor och välbefinnande. Det kan handla om till exempel pollinerande insekter, bär och svampar i skogen, timmer, luftrenande grönområden, vattenrening via våtmarker, naturlig skadedjursbekämpning, vattenhållning som skydd mot översvämningar och mycket mer. Begreppet utgår från människan i centrum, och avser nyttoaspekten för människan och samhället.

Ekosystem går att värdera ekonomiskt

Att ta hänsyn till ekosystemtjänster är ofta en viktig aspekt i stads- och byggplanering såväl som för politiska beslut och avvägningar, men länge har värderingen av tjänsterna varit i det närmaste helt godtycklig. Det har saknats trovärdiga modeller för att på riktigt kunna räkna på värdet av en viss ekosystemtjänst i ett visst givet område. Fram tills nu. Gerda Kinell, miljöekonom på WSP berättar:

– Tidigare har ekosystemtjänster varit bristfälligt eller endast delvis prissatta på en marknad, vilket lett till att tjänsternas värde riskerat att undervärderas och utnyttjas ineffektivt som resurs. Tack vare vår expertkunskap om ekosystemtjänster och ekonomisk värdering, kan vi numera mäta ekosystemtjänster på flera olika sätt. Både i kvantitativa termer, till exempel antal arter eller kilo, och i rent monetära termer med hjälp av konkret ekonomisk värdering.

Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster kan användas för en mängd olika syften, till exempel för att ge solida beslutsunderlag, stärka en samhällsekonomisk analys, ingå i en tillståndsprövning, fungera som nyckeltal i en företagsredovisning eller ligga till grund för planeringsprinciper.

På regeringens agenda

– Möjligheterna är näst intill obegränsade och potentialen enorm, säger Gerda Kinell. Genom en rad olika verktyg och tjänster kring värdering av ekosystemtjänster kan vi leverera konkreta siffror som kan ligga till grund för beslut och planering. Om vi tar en park i en stad till exempel, så kan vi räkna på det ekonomiska värdet av parken i siffror, snarare än bara de godtyckligt emotionella värdena. Genom sofistikerade modeller kan vi räkna på sparade pengar för utebliven översvämningsberedskap tack vare parkens naturligt vattenhållande egenskaper, eller värdet av parkens påverkan på priset i kringliggande bostadsrätter.

Med hänsyn till regerings beslut att ”senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”, är det knappas en överdrift att påstå att värdering av ekosystemtjänster är något som många kommer behöva och vilja lära sig mer om den närmaste framtiden.

Läs mer om Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 3

Zoomning gav ljus på Jesu hand

Symbolik och arkitektur med verksamhetsanpassad funktionalitet utgjorde grunden när Anna Åkerström från WSP ljussatte en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor.

# 6

Alfonstidplanen

Erika Johanssons kreativa – och härligt barnsligt utformade – tidplan gjorde det lätt för alla boende och arbetande i Norrköping att förstå Händelöbrons tillgänglighet under det 6 månader långa underhållsarbetet.

# 4

1 mm skillnad mäts enklast från rymden

Att jorden rör sig är ingen nyhet, och att jordytans kontinental­plattor flyttar sig märker vi i olika naturfenomen. Men när ingenjörer ska konstruera lösningar för vägar, järnvägar och byggnader så vet man att markrörelser så småningom kommer att påverka funktionen. Men hur och hur mycket har varit svårt – och kostsamt – att få reda på. Då insåg Johan Vium Andersson att vi kan ta hjälp av satelliter som hjälper oss få koll.

Visa alla idéer