Fantastiska idéer #13 ×

Vad kostar en fotosyntes?

Det ekonomiska värdet av en park, ett vattendrag, ett trädbestånd eller en sjö går att räkna på i kronor och ören. Gerda Kinell vet precis hur man gör.

Ekosystemtjänster är en term för naturliga processer och samband i ekologiska system som gynnar människor; funktioner som bidrar till att förbättra eller bibehålla människors livsvillkor och välbefinnande. Det kan handla om till exempel pollinerande insekter, bär och svampar i skogen, timmer, luftrenande grönområden, vattenrening via våtmarker, naturlig skadedjursbekämpning, vattenhållning som skydd mot översvämningar och mycket mer. Begreppet utgår från människan i centrum, och avser nyttoaspekten för människan och samhället.

Ekosystem går att värdera ekonomiskt

Att ta hänsyn till ekosystemtjänster är ofta en viktig aspekt i stads- och byggplanering såväl som för politiska beslut och avvägningar, men länge har värderingen av tjänsterna varit i det närmaste helt godtycklig. Det har saknats trovärdiga modeller för att på riktigt kunna räkna på värdet av en viss ekosystemtjänst i ett visst givet område. Fram tills nu. Gerda Kinell, miljöekonom på WSP berättar:

– Tidigare har ekosystemtjänster varit bristfälligt eller endast delvis prissatta på en marknad, vilket lett till att tjänsternas värde riskerat att undervärderas och utnyttjas ineffektivt som resurs. Tack vare vår expertkunskap om ekosystemtjänster och ekonomisk värdering, kan vi numera mäta ekosystemtjänster på flera olika sätt. Både i kvantitativa termer, till exempel antal arter eller kilo, och i rent monetära termer med hjälp av konkret ekonomisk värdering.

Ekonomisk värdering av ekosystemtjänster kan användas för en mängd olika syften, till exempel för att ge solida beslutsunderlag, stärka en samhällsekonomisk analys, ingå i en tillståndsprövning, fungera som nyckeltal i en företagsredovisning eller ligga till grund för planeringsprinciper.

På regeringens agenda

– Möjligheterna är näst intill obegränsade och potentialen enorm, säger Gerda Kinell. Genom en rad olika verktyg och tjänster kring värdering av ekosystemtjänster kan vi leverera konkreta siffror som kan ligga till grund för beslut och planering. Om vi tar en park i en stad till exempel, så kan vi räkna på det ekonomiska värdet av parken i siffror, snarare än bara de godtyckligt emotionella värdena. Genom sofistikerade modeller kan vi räkna på sparade pengar för utebliven översvämningsberedskap tack vare parkens naturligt vattenhållande egenskaper, eller värdet av parkens påverkan på priset i kringliggande bostadsrätter.

Med hänsyn till regerings beslut att ”senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”, är det knappas en överdrift att påstå att värdering av ekosystemtjänster är något som många kommer behöva och vilja lära sig mer om den närmaste framtiden.

Läs mer om Utveckling av städer och regioner på wspgroup.se

Kontaktperson: Fredrik Bergström
WSP Analysis & Strategy Director
+46 10 7228679, fredrik.bergstrom@wspgroup.se

Fler fantastiska idéer

# 5

Från tegelsten till delikatess

För att certifiera byggnader enligt det engelska miljöcertifierings­systemet BREEAM finns en manual tjock som en tegelsten. Den får många att rygga tillbaka, men då tänkte Matthias Lindberg att den där kan man göra om och få riktigt aptitlig!

# 2

System som ger eko i kvarteret

I en hållbar samhällsutveckling spelar ekosystemtjänster en nyckelroll. Inte minst när det gäller anpassning till ett förändrat klimat. Grönområden och vattenmiljöer dämpar effekterna av skyfall, ��versvämningar och värmeböljor. Men hur får man in ekosystemtjänster i tät stadsmiljö? Grönytefaktorn kan vara ett hjälpmedel.

# 1

Barnen klickar på sjukhuset

I Göteborg ska Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus byggas till med ytterligare en sjukhusbyggnad. Stort fokus läggs i projektet på att sätta de små patienterna i centrum för att underlätta deras tillvaro på sjukhuset. Att vara på sjukhus innebär att mängder av information ska hanteras, vilka undersökningar väntar, vad heter doktorn, när kan jag gå till lekrummet, vad blir det för mat? All denna information måste gå att sammanställa på ett överskådligt och smart sätt, tänkte Pontus Lagerström. Nu håller han på och bygger upp det virtuella patientrummet.

Visa alla idéer